Advokátska kancelária
JUDr. Martin TOBIAŠ

Spoľahlivá, diskrétna a kvalitná
advokátska kancelária, pripravená
pomôcť vám s vašimi požiadavkami.

JUDr. Martin Tobiaš

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 2015 obhájil titul Magister.

V roku 2017 som zložením rigoróznej skúšky a obhájením rigoróznej práce na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získal titul JUDr.

Po ukončení koncipientskej praxe úspešne zložil advokátsku skúšku a od 1.9.2019 je advokátom zapísaným v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

3 dôvody pre spoluprácu s nami

Dôvod č. 1

Služby

Poskytujeme komplexné právne služby z oblasti slovenského práva pre domácich aj zahraničných klientov v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, trestného a rodinného práva.

Dôvod č. 2

Zodpovednosť

K riešeniu právnych problémov a zadaní pristupujeme vždy zodpovedne a profesionálne, pričom dbáme na diskrétnosť poskytovania právnych služieb.

Dôvod č. 3

Kvalita

Našim prvoradým záujmom je spokojnosť klientov a preto poskytujeme len kvalitné právne služby a právne poradenstvo, podľa pokynov klienta, v jeho záujme a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Naše služby

Občianske právo

Klientom poskytujeme právne služby v oblasti vypracovania zmlúv, vymáhania pohľadávok, dedičských vecí, náhrady škody, vrátane právneho zastúpenia v súdnych sporoch.

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva poskytujeme klientom právne služby spočívajúce v zakladaní obchodných spoločností, vo vypracovaní zmien údajov obchodných spoločností v OR SR, v zápise konečných užívateľov výhod do OR SR, vo vypracovaní zmlúv, vymáhaní pohľadávok, v právnom zastúpení klientov v súdnych sporoch.

Rodinné právo

Advokát poskytuje právne služby v oblasti rodinného práva vrátane zastupovania v rozvodových konaniach, úpravy vzťahov k deťom, úpravy vyživovacej povinnosti ako aj vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Trestné právo

Svojim klientom poskytujeme obhajobu v trestných veciach v prípravnom konaní ako aj v konaní pred súdom a poškodeným zastúpeni ako splnomocnenec poškodeného.

Pracovné právo

Naša kancelária poskytuje klientom právne služby v oblasti pracovného práva vrátane vypracovania zmlúv, právneho poradenstva v otázkach skončenia pracovnoprávneho pomeru, uplatňovania nárokov zamestnancov a zamestnávateľov z pracovnoprávnych vzťahov, neplatného skončenia pracovného pomeru, zastupovanie v súdnych konaniach.

Právo nehnuteľností

Naše právne služby zahŕňajú vypracovanie zmlúv v oblasti nehnuteľností, podávanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, zastupovanie v katastrálnom konaní, inom administratívnom či v súdnom konaní.

  Kontakt:

  Neváhajte sa na nás obrátiť, vždy Vám radi poradíme, prípadne si dohodneme osobné stretnutie.

  JUDr. Martin TOBIAŠ
  advokát

  tobias@aktobias.sk
  + 421 907 455 556
  Široké 779, 082 37
  IČO: 52 639 398
  DIČ: 1120408487

  Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7879.

  Naše služby

  Občianske právo

  Klientom poskytujeme právne služby v oblasti vypracovania zmlúv, vymáhania pohľadávok, dedičských vecí, náhrady škody, vrátane právneho zastúpenia v súdnych sporoch.

  Obchodné právo

  V oblasti obchodného práva poskytujeme klientom právne služby spočívajúce v zakladaní obchodných spoločností, vo vypracovaní zmien údajov obchodných spoločností v OR SR, v zápise konečných užívateľov výhod do OR SR, vo vypracovaní zmlúv, vymáhaní pohľadávok, v právnom zastúpení klientov v súdnych sporoch.

  Rodinné právo

  Advokát poskytuje právne služby v oblasti rodinného práva vrátane zastupovania v rozvodových konaniach, úpravy vzťahov k deťom, úpravy vyživovacej povinnosti ako aj vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

  Trestné právo

  Svojim klientom poskytujeme obhajobu v trestných veciach v prípravnom konaní ako aj v konaní pred súdom a poškodeným zastúpeni ako splnomocnenec poškodeného.

  Pracovné právo

  Naša kancelária poskytuje klientom právne služby v oblasti pracovného práva vrátane vypracovania zmlúv, právneho poradenstva v otázkach skončenia pracovnoprávneho pomeru, uplatňovania nárokov zamestnancov a zamestnávateľov z pracovnoprávnych vzťahov, neplatného skončenia pracovného pomeru, zastupovanie v súdnych konaniach.

  Právo nehnuteľností

  Naše právne služby zahŕňajú vypracovanie zmlúv v oblasti nehnuteľností, podávanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, zastupovanie v katastrálnom konaní, inom administratívnom či v súdnom konaní.

  If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe.

  Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

  If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe.

  Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

  it's easy to feel the charm of existence in this spot.

  Salient Powered

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, they live.

  Exceptional Quality

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, they live.

  Beauty Like You've Never Seen

  There For You

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

  Pristine Quality

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

  Heavily Awarded

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

  eCommerce Ready

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

  Ready For All

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

  Eliminate Competition

  Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts