Advokátska kancelária
JUDr. Martin TOBIAŠ

Spoľahlivá, diskrétna a kvalitná
advokátska kancelária, pripravená
pomôcť vám s vašimi požiadavkami.

JUDr. Martin Tobiaš

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v roku 2015 obhájil titul Magister.

V roku 2017 zložením rigoróznej skúšky a obhájením rigoróznej práce na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získal titul JUDr.

Po ukončení koncipientskej praxe úspešne zložil advokátsku skúšku a od 1.9.2019 je advokátom zapísaným v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

3 dôvody pre spoluprácu s nami

Dôvod č. 1

Služby

Poskytujeme komplexné právne služby z oblasti slovenského práva pre domácich aj zahraničných klientov v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, trestného a rodinného práva.

Dôvod č. 2

Zodpovednosť

K riešeniu právnych problémov a zadaní pristupujeme vždy zodpovedne a profesionálne, pričom dbáme na diskrétnosť poskytovania právnych služieb.

Dôvod č. 3

Kvalita

Našim prvoradým záujmom je spokojnosť klientov a preto poskytujeme len kvalitné právne služby a právne poradenstvo, podľa pokynov klienta, v jeho záujme a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Naše služby

Občianske právo

Klientom poskytujeme právne služby v oblasti vypracovania zmlúv, vymáhania pohľadávok, dedičských vecí, náhrady škody, vrátane právneho zastúpenia v súdnych sporoch.

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva poskytujeme klientom právne služby spočívajúce v zakladaní obchodných spoločností, vo vypracovaní zmien údajov obchodných spoločností v OR SR, v zápise konečných užívateľov výhod do OR SR, vo vypracovaní zmlúv, vymáhaní pohľadávok, v právnom zastúpení klientov v súdnych sporoch.

Trestné právo

Svojim klientom poskytujeme obhajobu v trestných veciach v prípravnom konaní ako aj v konaní pred súdom a poškodeným zastúpeni ako splnomocnenec poškodeného.

Pracovné právo

Naša kancelária poskytuje klientom právne služby v oblasti pracovného práva vrátane vypracovania zmlúv, právneho poradenstva v otázkach skončenia pracovnoprávneho pomeru, uplatňovania nárokov zamestnancov a zamestnávateľov z pracovnoprávnych vzťahov, neplatného skončenia pracovného pomeru, zastupovanie v súdnych konaniach.

Právo nehnuteľností

Naše právne služby zahŕňajú vypracovanie zmlúv v oblasti nehnuteľností, podávanie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, zastupovanie v katastrálnom konaní, inom administratívnom či v súdnom konaní.

Kontakt:

Neváhajte sa na nás obrátiť, vždy Vám radi poradíme, prípadne si dohodneme osobné stretnutie.

JUDr. Martin TOBIAŠ
advokát

tobias@aktobias.sk
+ 421 907 455 556
Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov
(areál PRELIKA, a.s. Prešov)
IČO: 52 639 398
DIČ: 1120408487

Advokát zapísaný v zozname advokátov SAK pod č. 7879.

Napíšte nám